français
@@Biblioteche dei Filosofi : Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea@@
Accueil » Index » L. Dorez, La bibliothèque privée du pape Jules II, «Revue des Bibliothèques», VI, 1896, pp. ...
linea divisoria

icona doc L. Dorez, La bibliothèque privée du pape Jules II, «Revue des Bibliothèques», VI, 1896, pp. 97-124.

Table des matières

La Bibliothèque de Jules II. 97
L’emplacement de la bibliothèque de Jules II. 101
I. Inventarium librorum a Jannocto Lobera ex custodia rerum secretarum Pape habitorum. 109
II. Inventarium librorum Julii Pape II R.mo Cardinali de Aragonia de mandato Collegii consignatorum. 117
III. L’Hérodote de Jules II (Vat. lat. 1797). 120
Table. 122

dernière mise à jour: 2012-12-12 12:12:12